hakkimizda

Hakkimizda

Biz Kimiz? 
1982 y?l?nda 16 metrekare de ah?ap oymac?l??? ile i? hayat?na at?ld?m.4 y?ll?k bir çal??ma sonras? 1986'da 120 metrekarede oymac?l?kla beraber , koltuk imalat?n? faaliyete geçirdim. Mahalle aralar?nda 10 y?l çal??t?ktan sonra 1992 y?l?nda aç?lan Adana mobilyac?lar sitesine ta??nd?m. 250 metrekarede faaliyetime devam ediyordum.Sitede kendimi geli?tirmeye ve ihracat yapmaya ba?lad?m.Ba?l?ca ülkeler Rusya, Ortado?u ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerine klasik koltuk, yemek odalar? sevk etmeye ba?lad?m. 2012 y?l?ndan itibaren 1500 metrekarede çizgimizi bozmadan günümüze uygun modern ürünleri tasarlay?p tüketicinin hizmetine sunmaktay?z.

Kalite Anlay???m?z

Hizmetin taraf?m?zdan talep edilmesi ile ürünün size teslimine kadar tüm amac?m?z kaliteyi beklentilerinizin üzerinde tutmakt?r. Tüm kalite anlay???n? ?u ?ekilde özetleyebiliriz;

Mü?teriye istedi?i hizmeti istedi?i gibi do?ru ve tam zaman?nda ula?t?rmakt?r!

14 YILLIK DENEYİM İLE SİZİNLE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYARIZ